Onderzoeken - cva.be

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderzoeken
1. het onderzoek van een specifiek probleem

- vochtprobleem (opstijgend vocht, condens of een lek ?, onderzoek met vochtmeters en een infrarood camera)
- thermische lekken (onderzoek met een infrarood camera)
- akoestische lekken (onderzoek met sonometers)
- scheuren en barsten (onderzoek en/of plaatsing van scheurmeters , onderzoek naar draagvermogen, enz…)
- verborgen gebreken (losgekomen tegels, klemmende ramen of deuren, gebarsten glas, gescheurde zink, enz…)

-> voordelen : met zekerheid opmerkingen maken, betalingen opschorten of een faktuur protesteren, procederen, enz…

2. de bouwtechnische audit

U heeft een gebouw van een zekere leeftijd en u wenst dit te verbouwen of te renoveren.  Hoe lang gaat het dak nog mee ?
U wil een gebouw aankopen en wenst een evaluatie van de bouwkundige toestand ?
Een voorafgaand onderzoek kan uw inzicht vergroten en veel geld besparen.

We onderzoeken een gebouw om na te gaan in welke bouwtechnische toestand het zich bevindt.

- de problemen kunnen in kaart worden gebracht
- de mogelijke oplossingen met kostenraming alsook een masterplan en timing kunnen worden opgesteld

-> voordelen : nauwkeuriger budgettering en faseren van investeringen, vastleggen van prioriteiten, werken uitvoeren binnen een masterplan met een lange termijnvisie.
Personen of organisaties die professioneel met de bouwsector in aanraking komen, kunnen een beroep doen voor advies en bijstand :
- syndicus : hoe kan ik de gebouwen in mijn beheer optimaal onderhouden, welke investeringen dienen op korte en middellange termijn te gebeuren, hoe kan dit efficiënt aangepakt worden ?
- advocaat : mijn cliënt dreigt in conflict te komen met zijn aannemer of architect.  Hoe kan ik mijn cliënt best verdedigen door een juiste inschatting te maken van het bouwtechnische deel ?

3. de vaststellingen

Vaststellingen hebben tot doel om een toestand te registreren met het oog op latere acties. Bijvoorbeeld : een aannemer bouwt tegen uw woning aan en veroorzaakt schade. Hij weigert te erkennen dat hij verantwoordelijk is voor de schade. U overweegt gerechtelijke stappen te nemen en wil een vaststellingen laten opmaken waarin de schade gedetailleerd beschreven wordt.

éénzijdige vaststellingen :
De vaststellingen gebeuren op vraag van één partij, zonder dat de andere partij aanwezig is.

tegensprekelijke vaststellingen :
De vaststellingen gebeuren in aanwezigheid van alle betrokken partijen.
Ingeval het later tot een juridische procedure komt, heeft een tegensprekelijk opgemaakt en ondertekend verslag een grotere waarde dan een éénzijdig verslag en heeft dit dus een bewijskracht voor een rechtbank.

4. de opleveringen

De oplevering is de procedure van aanvaarding van bouwwerken of verbouwingswerken.

voorlopige oplevering :
Op de voorlopige oplevering worden de werken gekontroleerd op hun deugdelijkheid en degelijkheid.
Indien U een proces-verbaal van voorlopige oplevering zonder voorbehoud ondertekent, aanvaardt U alle zichtbare bouwgebreken.

definitieve oplevering :
De definitieve oplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. Er moet niet noodzakelijk een document van worden opgemaakt, de definitieve oplevering is automatisch verworven indien er geen opmerkingen worden geformuleerd. Enkel verborgen gebreken kunnen worden geformuleerd. Verborgen gebreken zijn gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de voorlopige oplevering maar tot uiting zijn gekomen binnen het jaar na de voorlopige oplevering.

stilzwijgende oplevering :
Indien U de werken in gebruik neemt (bewonen, in gebruik nemen, ..) zonder melding te maken van gebreken, wordt dit aanzien als een stilzwijgende oplevering.

Het is bijgevolg aangewezen om U te laten adviseren. Vaak is zelfs een tweede mening (a second opinion) van grote meerwaarde.

5. de schattingen

We maken een prima facie of gedetailleerde schatting op op basis van alle aanwezige componenten (oppervlakte, bouwtechnische toestand, omgeving, potentie, …)

6. de projectontwikkeling

We maken een analyse van de mogelijkheden van een gebouw, projekt of omgeving. Met een juiste analyse kunnen de juiste (deel)beslissingen genomen worden en kan men een langetermijnvisie ontwikkelen en/of herevalueren. Wij zien mogelijkheden die anderen niet zien omdat het ons vak is !

Immanuel Kant - Duits filosoof 1724-1804

Overigens is het een bewijs van een gezond verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen.
Sonst ist es Beweis von gutem Verstande, wenn der Mensch auch nur weiss, wie er gut fragen soll.
mail@cva.be - ☎ 0032 (0) 492 58 30 00 - ☎ 0032 (0) 9 234 35 00
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu